17 มิ.ย. 2565

UBS จัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกำจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลังอินทรีย์ฝนตกชุก...ปัญหาวัชพืชในแปลงมันอินทรีย์ แก้ได้...โดย เกษตรกรรุ่นพี่สาธิตเครื่องจักรกลแบบอุบลโมเดล เพิ่มผลผลิต ให้เกษตรกรรุ่นน้อง
เป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มชาวไร่มันสำปะหลังอินทรีย์ว่า 2-3 เดือนแรกในการเติบโตของมันสำปะหลังหากกำจัดวัชพืชไม่ทัน ผลผลิตลดลง ดังนั้นช่วงตลอดเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มงานฝ่ายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับ สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบและรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และจ.อำนาจเจริญ รวม 150 ราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติสัญจรการสาธิตการใช้เครื่องกำจัดวัชพืช โดยมีหลากหลายอุปกรณ์ที่นำมาประกอบติดรถไถเดินตาม เพื่อให้เกษตรกรช็อปปิ้งเครื่องจักรกลตามที่เหมาะสมกับแปลงมันฯ โดยต้องคำนึงถึงระยะห่างการปลูกระหว่างร่อง จำนวนแรงงาน ปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประสิทธิภาพของการนำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด งานนี้ เกษตรกรที่ใช้อยู่กันเป็นประจำ อาสามาสาธิตให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้กันแบบตัวต่อตัว