26 ก.ค. 2565

Kick-off กิจกรรมมินิอุบลโมเดลพลัสกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2

UBE Group ร่วมกับ สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สวพ.4 และ สวทช. จัดกิจกรรมนำร่อง "การสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด (UBON Model)" ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ โดยงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีแกนนำเกษตรกรเข้าร่วมจาก 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ประมาณ 100 ราย เข้ารับการอบรมผ่านฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการรับซื้อ 2) พันธุ์มันสำปะหลัง อารักขาพืช และชีวภัณฑ์ 3) เครื่องจักรกลทางการเกษตร/กำจัดวัชพืช 4) ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง และชุดตรวจใบด่างมันสำปะหลัง และ 5) การแปรรูปจากฟลาวมันสำปะหลัง ที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนเกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำปะหลัง แบรนด์ Tasuko ในการทำแพนเค้กจากแป้ง Pre-Mix แพนเค้ก และแป้งทอดกรอบ อย่างใกล้ชิด

พร้อมกันนี้ นายชวินทร์ ปลื้มเจริญ นักวิชาการ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนจาก สวทช. ยังได้มอบตัวอย่าง ชุดตรวจแบบรวดเร็ว Strip test ให้แก่ นายประวีณ เขียวขำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตร จ.อุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ จ. อุบลราชธานี รวมถึงจะได้แจกจ่ายให้เกษตรกรในจังหวัด อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ ในลำดับต่อไป เพื่อให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งมีหลักการทำงานเหมือนชุดตรวจ ATK ทราบผลได้ภายใน 15 นาที มีความรวดเร็วและแม่นยำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลการใช้งานต่อไป โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเอทานอล จ.อุบลราชธานี