ข่าวสารล่าสุด

UBBE Group ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group มอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมให้กับชมรมผู้พัฒนากีฬาฟุตบอลจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ "การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในพื้นที่อีสานล่าง 2"

อ่านเพิ่มเติม

อุบลซันฟลาวเวอร์ และอุบลไบโอกษตร นำสินคออร์แกนิดจัดแสดงในงาน Agro FEX 2020

อ่านเพิ่มเติม

อุบลซันฟลาวเวอร์ จัดบูธในงานสาธิตการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นพี่เยี่ยมชาวไร่มันอินทรีย์ "โครงการอุบลโมเดล"

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ฝีกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า และการลงทุนกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรมันอินทรีย์ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

UBON SUNFLOWER ร่วมจัดแสดงบูธ ในงาน THAIFEX -ANUGA ASIA 2020