ข่าวสารล่าสุด

โครงการกากมันนำคุณค่าสู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกากมันนำคุณค่าสู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE ส่งสุขวันเด็ก ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่พื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเร่งด่วน (QUICK WIN)

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอชูผลงานเด่นด้านพลังงานทดแทน และบูรณาการร่วมกับภาครัฐ คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ และอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโออาสาพาน้องเยี่ยมบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สนับสนุนหญ้าเนเปียร์สับสด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

UBBE ปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้งก้ามกราม ปีที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ จัดพิธีส่งมอบฝายโครงการฝายน้ำล้นห้วยยางให้ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE ปั่นสืบสานราชธานีแห่งเทียน ปีที่ 9

อ่านเพิ่มเติม

1 โรงเรียน 1 อาชีพ ห้องเรียนแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จัดพิธีน้อมถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนรอบโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องกำจัดวัชพืชพร้อมโรยปุ๋ยหมักแบบติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก สำหรับไร่มันสำปะหลังอินทรีย์