ข่าวสารล่าสุด

อุบลไบโอ จัดพิธีส่งมอบฝายโครงการฝายน้ำล้นห้วยยางให้ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ จัดพิธีส่งมอบฝายโครงการฝายน้ำล้นห้วยยางให้ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE ปั่นสืบสานราชธานีแห่งเทียน ปีที่ 9

อ่านเพิ่มเติม

1 โรงเรียน 1 อาชีพ ห้องเรียนแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จัดพิธีน้อมถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนรอบโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องกำจัดวัชพืชพร้อมโรยปุ๋ยหมักแบบติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก สำหรับไร่มันสำปะหลังอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

“มันอินทรีย์” ไบโอ...ตอบโจทย์รัฐ ขยายต้นแบบมันอินทรีย์สู่ 15 อำเภอ ให้ได้ 50,000 ไร่ ในปี 2565 ยกระดับ “อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” สู่ออร์แกนิคสากล

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอเอทานอล สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรไทยก้าวสู่ตลาดโลก บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอเอทานอล ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอันดับต้นของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำนวน 70 คน ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอเอทานอลจับมือท้องถิ่น ปล่อยปลากินพืช และกุ้งก้ามกราม อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้เครือข่ายชุมชนโครงการอนุรักษ์ลำโดม

อ่านเพิ่มเติม

รมว.เกษตรฯ ลงแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์....ชื่นชมการตลาดนำการผลิต โรงงานแป้งมันอุบลเกษตรพลังงานสร้างทางเลือกใหม่ ให้เกษตรกรไทยยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

“กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจับมือ St1 ร่วมมืองานวิจัยเทคโนโลยี Etanolix”