ข่าวสารล่าสุด

วันวิสาขบูชา

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

วันวิสาขบูชา

อ่านเพิ่มเติม

วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ความปลอดภัยทางการจราจรช่วงเทศกาลหยุดยาว

อ่านเพิ่มเติม

เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้อำนวยการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตวิธีการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา จากข้าวเจ้า

อ่านเพิ่มเติม

เก็บตกภาพบรรยากาศการอบรมอุบลโมเดล ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ผนึกกำลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลฯ จัดหลักสูตรดีๆ อบรมถึงโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ สานสามัคคีผ่านการกีฬา

อ่านเพิ่มเติม

อุบลโมเดล สร้างเครือข่ายเกษตกรต้นแบบต่อเนื่อง ก้าวสู่เกษตรกร 4.0 รู้ดิน รู้ปุ๋ย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนบ้านผักหย่ากว่า 70 คน สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

อ่านเพิ่มเติม

UBBE GROUP ร่วมประสานประชารัฐ มอบความรู้พลังงานจากมันสำปะหลัง

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล…ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน