23 ส.ค. 2559

เบนซิน+เอทานอล = แก๊สโซฮอล์

        ประเทศไทยเริ่มมีการนำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้ในท้องตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งขณะนั้นมีราคาจำหน่ายถูกกว่าน้ำมันเบนซินประมาณลิตรละ 3-4 บาท จึงทำให้แก๊สโซฮอล์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานทดแทน การนำเอทานอลมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ทำได้โดยผสมเอทานอลบริสุทธิ์ 99.5% เข้ากับน้ำมันเบนซินตามสัดส่วน ปัจจุบันประเทศไทยมีการผสมใน 3 สูตร ได้แก่

        • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล ในสัดส่วน 90 ต่อ 10 โดยปริมาตร แบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91 (แก๊สโซฮอล์ 91) และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95 (แก๊สโซฮอล์ 95)

        • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล ในสัดส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมาตร

        • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ได้จากการผสมน้ำมันเบนซินพื้นฐานกับเอทานอล ในสัดส่วน 15 ต่อ 85 โดยปริมาตร

        การผสมเอทานอลแปลงสภาพในน้ำมันเบนซินตามประเภทข้างต้น เป็นไปในลักษณะของสารเติมแต่งปรับปรุงค่า Oxygenates และออกเทน (Octane) ของน้ำมันเบนซิน ซึ่งสามารถใช้ทดแทนสารเติมแต่งชนิดอื่นที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ Methyl Tertiaryn Butyl Ether (MTBE) ซึ่งเป็นสารที่ย่อยสลายยาก และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ อีกทั้งยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี การใช้เอทานอลจึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท ลดการเกิดปัญหาสภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน อีกทั้งลดปัญหามลพิษทางอากาศ และเอทานอลนั้นสามารถผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร จึงช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มีแหล่งรองรับวัตถุดิบที่แน่นอนตลอดฤดูกาลปลูก

เติมแก๊สโซฮอล์ E85 แล้วดีอย่างไร ?

        • เอทานอลที่ผสมใน E85 ผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้นและมั่นคง

        • ลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ประหยัดเงินตราต่างประเทศ

        • สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ พัฒนาสู่ศูนย์กลางพลังงานทดแทนของภูมิภาค

        • ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และมีทางเลือกในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

        • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ เพราะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า

        • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ด้วยค่าออกเทนที่สูงกว่า

        • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม

ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเติม E85

        : ราคา ณ วันที่ 11 ก.พ. 57 อ้างอิงจากราคาขายปลีกของ ปตท.

        : อัตราประหยัดเปรียนเทียบการประหยัดจากใช้ E20, E85 แทน Gasohol 91

        : ปริมาณเติม 30 ลิตร เท่ากับปริมาณการเติมเฉลี่ยต่อน้ำมันเต็มถัง ของรถเก๋งเครื่องยนต์ 1,500 – 1,600 CC