UBE ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท ในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ‘UBON ROBOT GAMES 2024’

พร้อมรับโล่เกียรติคุณจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และประธานกรรมการ บริษัท อุบล ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 26 - 28 เมษายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว สอดรับกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการธุรกิจให้เข้มแข็ง แต่ยังใส่ใจ และมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาให้เกิดขึ้นครบทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการคิดริเริ่ม และการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สู่การออกแบบและการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของประเทศชาติ