การสร้างร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรงเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 และการคอร์รัปชัน COVID-19 แพร่กระจายได้ง่าย และรุนแรงการคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นได้ง่าย และส่งผลกระทบรุนแรงการเริ่มต้นที่ “ตัวเรา” ทำร่างกายให้แข็งแรงต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างจริงจังก็ช่วยป้องกันโรคได้ส่วนการป้องกันการคอร์รัปชัน เริ่มที่ตัวเราทุกคนเช่นกันต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างจิตใจให้เข้มแข็งด้วยการ “คิดดี ทำดี พูดดี”
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

Anti-Corruption Policy
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

Your questions and comments are important to us. Please use the form below to contact us and we will get back to you as soon as possible.

Attach file (Maximum file: 4MB. The .doc, .docx and .pdf are allowed)

You may be interested in

Policy and Corporate Documents