4 Job Vacancies

Share this job:
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา (บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด)
Ubon Ratchathani

Responsibilities:

- คิดค้นและพัฒนาสูตรสินค้า

- วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านสินค้าเพื่อเสนอลูกค้า

- ศึกษามาตราฐานกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบการจัดทำตัวอย่าง

- กำหนดสูตรกระบวนการผลิตและมาตราฐานสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการปรับปรุง

- ประสานงานและจัดทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Food Science,Food Technology หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านวิจัยและพัฒนาในธุรกิจอาหาร

- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีความรู้ด้านระบบคุณภาพในโรงงานอาหาร

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

- เพศชาย หรือหญิง

Responsibilities:

-ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการร้องขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น จัดเตรียมและขึ้นทะเบียนเอกสาร จัดทำบัญชีแม่บทเอกสารภายในและภายนอก ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดเก็บในบัญชีการแก้ไขเอกสาร

-งานด้านข้อร้งเรียนและกรอกแบบสอบถามของลูกค้า รับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-วางแผนการตรวจติดตามภายใน ประจำปี

-งานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC

-งานวางแผนงานระบบคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ

- จัดการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร Management Review

- รวบรวม KPI ของแต่ละฝ่ายรายงานต่อผู้บริหาร

- งานซัพพอร์ทผู้บริหาร อื่น ๆ

Qualifications:

- เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี

- วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์งานระบบคุณภาพ 3 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การควบคุมเอกสาร และระบบ ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC

- สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel ได้

Responsibilities:

- จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงานทั้งระบบ

- วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต

- จัดทำและตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือ

- ตรวจสอบ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ภงด 1 , 3 ,53 ให้ตรงกับ บัญชีแยกประเภท เพื่อยื่นกรมสรรพากร

- ยื่น แบบ ภงด 1,3,53 ในระบบออนไลน์ของกรมสรรพากร และติดตามใบเสร็จแบบที่ชำระผ่านระบบ

- ปรับปรุงรายการบัญชี ที่เกิดจากข้อพลาด หรือปรับปรุงบัญชี เพื่อความถูกต้อง และนำข้อมูลไปใช้ในการปิดงบการเงิน

Qualifications:

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

- มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบัญชีอย่างดี

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน

- มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP, Microsoft Dynamic AX

- สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel, Power Point และโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมอื่น

Responsibilities:

 • preparing financial statement for submission at the specified time for SET and DBD.
 • Be responsible for the timely and accurate reporting of financial information to appropriate groups, including internal parties, government regulators, and outside agencies
 • Oversee all sides of accounting operations, including payables, receivables, payroll, and tax preparation
 • Initiate data analysis reports for analysis and forecasting with respect to profits, trends, costs, and compliance.
 • Jointly develop ERP system / Facilitates implementation of new systems and major modifications of existing systems to reduce working time.
 • Maintains knowledge of developments and trends in accounting and administration including technological advances.
 • Prepare presentation for management and BOD
 • Shaping working culture of the team / coaching / recruiting new talented member

Qualifications:

Qualification

 • Thai Female/Male over 35 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • 5-10 years of experience in Accounting & Finance.
 • Experienced from the manufacturing industry / Public company or big 4 audit firms.
 • Strong professional experience in overall Accounting, Financial Control, Budgeting Planning, Forecasting, Financial Reporting IFRS/TFRS Taxation, etc.
 • Have experience and knowledge in consolidated accounting

Skill

 • Leadership / Team Oriented / People skill
 • Communication: Listening and able to explain something complicated in a way that people who are not familiar with the matter can understand
 • Strong analytical / logical thinking skill and detail oriented
 • Emotional intelligence
 • High curiosity
 • negotiation
 • Problem Solving
เอกสารประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ( transcript)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ (ถ้ามี)
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 333 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

โทร : +66 (0) 4525 2777 ต่อ 115 มือถือ : 09 5206 9531

อีเมล : recruitment@ubonbioethanol.com

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 299 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

โทร :  +66 (0) 4595-9682 ต่อ 103

อีเมล :  recruitment.ubs@ubonbioethanol.com