การสร้างร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 และ การคอร์รัปชัน COVID-19 แพร่กระจายได้ง่าย และรุนแรง การคอร์รัปชัน ก็เกิดขึ้นได้ง่าย และส่งผลกระทบรุนแรงการเริ่มต้นที่ “ตัวเรา” ทำร่างกายให้แข็งแรงต้องออก กำลังกายสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามมาตรการทางด้าน สาธารณสุขอย่างจริงจังก็ช่วยป้องกันโรคได้ ส่วนการป้องกันการคอร์รัปชัน เริ่มที่ตัวเราทุกคนเช่นกัน ต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการทำงาน ที่โปร่งใส และรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างจิตใจให้ เข้มแข็งด้วยการ “คิดดี ทำดี พูดดี”

นางสาวสุรียส  โควสุรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชนสังคม ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทจะรักษาความลับของท่านอย่างดี ตามมาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

คุณสามารถแนบข้อมูลของคุณได้ที่นี่

ไฟล์แนบ (ไฟล์สูงสุด: 2MB อนุญาตให้ใช้ .doc, .docx และ .pdf)

คุณอาจสนใจเมนูที่เกี่ยวข้องอื่นๆ