21 ตำแหน่งงานว่าง

แชร์ตำแหน่งงานว่าง:
หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ทาสุโกะ) (บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด)
Ubon Ratchathani

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • คิดค้นและพัฒนาสูตรสินค้า
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านสินค้าเพื่อเสนอลูกค้า
 • ศึกษามาตรฐานกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบการจัดทำตัวอย่าง
 • กำหนดสูตรกระบวนการผลิตและมาตราฐานสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการปรับปรุง
 • ประสานงานและจัดทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Food Science, Food Technology หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านวิจัยและพัฒนาในธุรกิจอาหาร

- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีความรู้ด้านระบบคุณภาพในโรงงานอาหาร

- ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วิเคราะห์อาการชำรุดของคอมพิวเตอร์ แนะนำ และแก้ไขให้สามารถใช้งานได้
 • แก้ไข และให้คำปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานในองค์กร
 • แก้ไขปัญหาระบบ Network, Internet และ Server
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT Support
 • มีทักษะ และชำนาญการในด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์
 • มีจิตใจรักในการบริการ
 • มีทักษาะในด้านการสื่อสารที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต
 • ดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานระบบมาตรฐาน ISO9001, HACCP, Food Safety ฯลฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีภาวะความเป้นผู้นำ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รับผิดชอบเอกสารในระบบมาตรฐานออร์แกนิค
 • ควบคุม และจัดเก็บเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในระบบมาตรฐาน
 • ร่วมออกแปลงมันสำปะหลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการขอรับรองระบบมาตรฐาน
 • ประสานงาน และนัดหมายประชุม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานระบบมาตรฐานออแกนิค ISO9001, HACCP, Food Safety ฯลฯ
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในบริษัทฯ
 • วิเคราะหืสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ และชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทำแผนการขายส่ง ร้านค้า และห้าสรรพสินค้า ภายในประเทศ
 • ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เพื่อให้งานขายบรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • กำหนดแนวทางการขายเพื่อสร้างยอดขาย

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3-5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสาร วิเคราะหืข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
 • บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
 • สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ตรวจรับวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือวัด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, Food Safety
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีประสบการณ์ ในด้านงานตรวจสอบคุณภาพ โรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ควบคุมดูแลรายได้ จัดทำ Invoice และรับเงิน
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีสำหรับนำส่งกรมสรรพกร
- จัดทำรายงานยอดขาย รายงานคงค้างลูกหนี้
- จัดทำรายงาน Forecast การรับเงินรายเดือน

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำ Invoice

- ประสบการณ์ 3-5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- วางแผน ประเมิน ควบคุมกระบวนการผลิต
- วิเคราะห์ปัญหาพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข
- พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำรายงานด้านการผลิต

คุณสมบัติ:

-  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมอุตสาหการ

-  มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตเอทานอลหรืออุตสาหกรรมใกล้เคียงอย่างน้อย 3 ปี

-  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

-  ประสบการณ์ 3-8 ปี

-  มีความรู้ด้านระบบ SCADA, PLC, DCS

-  มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO GMP"

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- วางแผน ประเมิน ควบคุมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
- ควบคุมกระบวนการผลิต
- พัฒนาบุคลากร กำหนด KPI และจัดทำโครงสร้างของพนักงานใต้สังกัด
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจเรื่องการทำงานของระบบเครื่องจักรพื้นฐาน
- มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล
- ประสบการณ์ 3-5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์สถานะกลยุทธ์
- เสนอทางเลือกในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล
- มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
- ประสบการณ์ 3-5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และพัฒนางานวิศวกรรมให้มีความถูกต้องปลอดภัย
- สนับสนุนงานผลิตที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล
- วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบเครื่องกล
- ให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
- ร่วมวางแผนการทำงานภายในทีมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงานผลิต ซ่อมบำรุงโรงงาน
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กว )
- ประสบการณ์ 3-5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
- สนับสนุนงานผลิตที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
- วิเคราะห์หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า
- ให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
- ร่วมวางแผนการทำงานภายในทีมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงานผลิต ซ่อมบำรุงโรงงาน
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กว )
- ประสบการณ์ 3-5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายเพื่อหาราคาสินค้า
2.เจรจาต่อรองราคาสินค้าอย่างเหมาะสม
3.เปรียบเทียบราคาสินค้ากับผู้ขายอย่างน้อย 2 รายขึ้นไป หรือมากกว่า
4.ติดตามวันส่งมอบสินค้าจากผู้ขาย
5.ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำส่งแผนกบัญชีเพื่อตั้งหนี้
6.ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
7.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานจัดซื้อ
8.รวบรวมวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

- ทักษะการอ่านด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

- ประสบการณ์ 3-8 ปี

- การใช้งานระบบ AX

- มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO GMP

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ร่วมเสนอและกำหนดกลยุทธ์การขายและวางแผนการขาย
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด
3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
4. รับผิดชอบผลงานด้านยอดขายและเป้าหมายอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
5. พัฒนา รักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

- ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
- ชอบความท้าทายและรักความก้าวหน้าเติบโต
- มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- ประสบการณ์ 3-8 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ร่วมเสนอและกำหนดกลยุทธ์การขายและวางแผนการขาย
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 4. รับผิดชอบผลงานด้านยอดขายและเป้าหมายอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
 5. พัฒนา รักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 5 ปี
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 4. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 5. ชอบความท้าทายและรักความก้าวหน้าเติบโต
 6. มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบและพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
 2. สนับสนุนงานผลิตที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. วิเคราะห์ หาสาเหตุและค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า
 4. ให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 5. วางแผนการทำงานของทีมงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงานผลิต ซ่อมบำรุงโรงงาน อย่างน้อย 5 ปี
 3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กว )
 4. มีความรู้ด้านระบบ SCADA, PLC, DCS

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- คิดค้นและพัฒนาสูตรสินค้า

- วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านสินค้าเพื่อเสนอลูกค้า

- ศึกษามาตราฐานกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบการจัดทำตัวอย่าง

- กำหนดสูตรกระบวนการผลิตและมาตราฐานสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการปรับปรุง

- ประสานงานและจัดทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Food Science,Food Technology หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านวิจัยและพัฒนาในธุรกิจอาหาร

- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีความรู้ด้านระบบคุณภาพในโรงงานอาหาร

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

- เพศชาย หรือหญิง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

-ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการร้องขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น จัดเตรียมและขึ้นทะเบียนเอกสาร จัดทำบัญชีแม่บทเอกสารภายในและภายนอก ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดเก็บในบัญชีการแก้ไขเอกสาร

-งานด้านข้อร้งเรียนและกรอกแบบสอบถามของลูกค้า รับข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-วางแผนการตรวจติดตามภายใน ประจำปี

-งานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC

-งานวางแผนงานระบบคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ

- จัดการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร Management Review

- รวบรวม KPI ของแต่ละฝ่ายรายงานต่อผู้บริหาร

- งานซัพพอร์ทผู้บริหาร อื่น ๆ

คุณสมบัติ:

- เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี

- วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์งานระบบคุณภาพ 3 ปี ขึ้นไป

- มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การควบคุมเอกสาร และระบบ ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC

- สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงานทั้งระบบ

- วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต

- จัดทำและตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือ

- ตรวจสอบ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ภงด 1 , 3 ,53 ให้ตรงกับ บัญชีแยกประเภท เพื่อยื่นกรมสรรพากร

- ยื่น แบบ ภงด 1,3,53 ในระบบออนไลน์ของกรมสรรพากร และติดตามใบเสร็จแบบที่ชำระผ่านระบบ

- ปรับปรุงรายการบัญชี ที่เกิดจากข้อพลาด หรือปรับปรุงบัญชี เพื่อความถูกต้อง และนำข้อมูลไปใช้ในการปิดงบการเงิน

คุณสมบัติ:

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

- มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบัญชีอย่างดี

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน

- มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP, Microsoft Dynamic AX

- สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel, Power Point และโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมอื่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • preparing financial statement for submission at the specified time for SET and DBD.
 • Be responsible for the timely and accurate reporting of financial information to appropriate groups, including internal parties, government regulators, and outside agencies
 • Oversee all sides of accounting operations, including payables, receivables, payroll, and tax preparation
 • Initiate data analysis reports for analysis and forecasting with respect to profits, trends, costs, and compliance.
 • Jointly develop ERP system / Facilitates implementation of new systems and major modifications of existing systems to reduce working time.
 • Maintains knowledge of developments and trends in accounting and administration including technological advances.
 • Prepare presentation for management and BOD
 • Shaping working culture of the team / coaching / recruiting new talented member

คุณสมบัติ:

Qualification

 • Thai Female/Male over 35 years old.
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • 5-10 years of experience in Accounting & Finance.
 • Experienced from the manufacturing industry / Public company or big 4 audit firms.
 • Strong professional experience in overall Accounting, Financial Control, Budgeting Planning, Forecasting, Financial Reporting IFRS/TFRS Taxation, etc.
 • Have experience and knowledge in consolidated accounting

Skill

 • Leadership / Team Oriented / People skill
 • Communication: Listening and able to explain something complicated in a way that people who are not familiar with the matter can understand
 • Strong analytical / logical thinking skill and detail oriented
 • Emotional intelligence
 • High curiosity
 • negotiation
 • Problem Solving
เอกสารประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ( transcript)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ (ถ้ามี)
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล UBE

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 333 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

โทร : +66 (0) 4525 2777 ต่อ 115 มือถือ : 09 5206 9531

อีเมล : recruitment@ubonbioethanol.com

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล UBS

บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 299 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

โทร : +66 (0) 4595 9682 ต่อ 103 มือถือ : 08 1955 7770

อีเมล : recruitment.ubs@ubonbioethanol.com