EN TH
7 ตำแหน่งงานว่าง

เอกสารประกอบการสมัคร
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ( transcript)
  • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
  • สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
  • อื่นๆ (ถ้ามี)
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 333 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

โทร : +66 (0) 4525 2777 ต่อ 115 มือถือ : 09 5206 9531

อีเมล : recruitment@ubonbioethanol.com

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด 299 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

โทร : +66 (0) 4595-9682 ต่อ 103

อีเมล : recruitment.ubs@ubonbioethanol.com