บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัว อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ ข้อมูลส่วนบุคคล ”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีการประกาศใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

  1.1 เพื่อการซื้อขาย ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย หรือเป็นการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนที่บริษัทจะเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงใช้ในการจัดทำใบเสนอราคาและหนังสือสัญญาการซื้อขายข้อตกลงให้แก่ท่าน ใช้ในการดำเนินการเพื่อขออนุญาตขายผลิตภัณฑ์ควบคุม และเพื่อจัดส่งสินค้า

  1.2 เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชี และการจัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท ออกใบกำกับภาษี หรือกรณีการติดตามทวงหนี้

  1.3 เพื่อเป็นฐานข้อมูล เพื่อทำการประเมินผู้รับเหมา คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ

  1.4 เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและเป็นข้อมูลในการติดต่อธุรกิจ

  1.5 เพื่อการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ที่ทำกับผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สัญญารักษาความลับทางธุรกิจ สัญญาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

  1.6 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เช่น การใช้ข้อมูล Influencer เพื่อการโฆษณา เป็นต้น

  1.7 เพื่อจัดทำบันทึกต่างๆ เช่น บันทึกการส่งมอบ และบันทึกรับทราบนโยบายของบริษัท

  1.8 เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการงานตามสัญญาจ้าง

  1.9 เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทั้งภายในและภายนอก)

  1.10 เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

  1.11 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ของบริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1.12 เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 1. แหล่งข้อมูลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

  บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

  2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น

  • ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่งได้จากการที่ท่านเข้าเป็นผู้รับเหมา คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้กับบริษัทไว้เอง
  • ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลภายนอก ซึ่งได้จากการที่ท่านเข้าเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลจากลูกค้าของบริษัทหรือลูกค้าของท่าน ข้อมูลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
  • การสนทนาระหว่างท่านและบริษัท รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล บันทึกข้อความ บทสนทนาระหว่างการเยี่ยมชมสำนักงานและโรงงาน หรือวิธีการอื่นใด
  • ข้อมูลที่บริษัทได้รับ หรืออาจได้รับเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท และ/หรือ
  • เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางสื่อสังคม (Social Media) ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ท่านเลือกให้ปรากฏต่อสาธารณะเท่านั้น

  2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

  • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ออกโดยราชการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เอกสารสำคัญของนิติบุคคลที่ราชการออกให้ (กรณีนิติบุคคล) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปภาพหรือรูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออื่นๆ ตามที่ได้ร้องขอ
  • ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิตและชื่อผู้ถือบัตร และรายละเอียดของบัตรเครดิต
  • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ข้อมูลศาสนาและข้อมูลกรุ๊ปเลือดในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใช้ในการทำสัญญาเพื่อเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

  2.3 การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

  ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจปฏิเสธการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเข้าทำสัญญา ท่านอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับบริษัทได้ เป็นต้น

  2.4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี นับจากวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง โดยบริษัทจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

  บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรณีทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การติดต่อธุรกิจ (เช่น แลกเปลี่ยนนามบัตร แลกเปลี่ยนข้อมูล ฯลฯ)
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
2. ฝ่ายขาย

วัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์ทางบัญชี และการจัดการทางบัญชี การสอบบัญชีของบริษัท ออกใบกำกับภาษี หรือกรณีการติดตามทวงหนี้
 • เพื่อการขาย ปฏิบัติตามสัญญา หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าทำสัญญากับท่าน รวมถึงเพื่อใช้ในการจัดทำใบปะหน้าพัสดุเพื่อส่งสินค้า ใบเสนอราคา หนังสือสัญญาการซื้อขาย ข้อตกลงเพื่อขออนุญาตขายผลิตภัณฑ์ควบคุม
 • ฐานสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญาหากจำเป็น)
 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลลูกค้า
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและเป็นข้อมูลในการติดต่อธุรกิจ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เพื่อการโฆษณา
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม (รูปภาพ)
3. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของผู้ค้า

 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ค้าต่างๆ เช่น ผู้ค้าชิ้นส่วนเครื่องจักร สารเคมี หรือเครื่องใช้ในสำนักงานทั่วไป เป็นต้น
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและเป็นข้อมูลในการติดต่อธุรกิจ
 • เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประเมินคู่ค้า
 • เพื่อจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
 • เพื่อเป็นบันทึกรับทราบนโยบายของบริษัท เช่น นโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, GMP, HACCP เป็นต้น
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญาหากจำเป็น)

ข้อมูลของผู้จัดจำหน่าย

 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่าย เช่น Shoppe Lazada Line เป็นต้น
 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ขาย (Trader) ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและเป็นข้อมูลในการติดต่อธุรกิจ
 • เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประเมินคู่ค้า
 • เพื่อจัดทำสัญญากับผู้จัดจำหน่ายและผู้ขาย (Trader)
 • เพื่อทำเรื่องชำระค่าสัญญา ค่าบริการ ค่าคอมมิชชั่น
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญาหากจำเป็น)

ข้อมูลของผู้ให้บริการ

 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้ให้บริการ เช่น เอเจนซี่โฆษณา ช่างภาพ เป็นต้น
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและเป็นข้อมูลในการติดต่อธุรกิจ
 • เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประเมินผู้ให้บริการ
 • เพื่อจัดทำสัญญากับผู้ให้บริการ
 • เพื่อทำเรื่องชำระค่าบริการ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญาหากจำเป็น)
 • เพื่อจัดส่งเอกสารทางภาษีให้แก่กรมสรรพากร
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลคู่ค้าให้แก่ผู้ตรวจสอบ (Auditor)
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลผู้ตรวจสอบ (Auditor) ให้แก่ ผู้ค้า
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
4. ฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่ง

 • เพื่อใช้ในการทำสัญญาขนส่ง
 • เพื่อเป็นฐานข้อมูล
 • เพื่อการขนส่ง จัดทำบันทึกการส่งมอบและบันทึกแผนการจัดส่ง
 • เพื่อชำระค่าบริการ
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญาหากจำเป็น)

ข้อมูลของลูกค้า

 • เพื่อจัดทำบันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละวัน
 • เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
 • เพื่อชำระค่าสินค้า
 • เพื่อจัดทำบันทึกการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
5. ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อประกอบการพิจารณา และเพิ่มข้อมูลในทะเบียนผู้ประกอบการ
 • เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญาจัดซื้อวัตถุดิบ
 • ใช้ในการตรวจสอบระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญาหากจำเป็น)
6. ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อเป็นข้อมูลผู้ฝึกพนักงานและเกษตรกร
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจรับรองมาตรฐาน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
7. ฝ่ายความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อเยี่ยมชมบริษัทสำหรับการรักษาความปลอดภัยของบริษัท
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหากจำเป็น)
 • เพื่อประเมินสถานะและบันทึกข้อมูลประวัติการอบรมผู้รับเหมา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554)
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหากจำเป็น)
 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้รับเหมา (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรม)
 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
8. ฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัท (โดยเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะไว้ในรายงานประจำปี จดหมายข่าว ฯลฯ)
 • ฐานความยินยอม (การใช้ข้อมูลของท่านในการประชาสัมพันธ์ของบริษัท)
 • ฐานสัญญา
 • เพื่อประสานงานในการเยี่ยมชมบริษัท
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการเยี่ยมชมบริษัท
 • เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องโรคติดต่อให้แก่บริษัท
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท(การติดต่อประสานงาน)
 • ฐานความยินยอม (ให้บริษัทเผยแพร่ภาพการเยี่ยมชมในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร)
 • ฐานความยินยอม (ให้ข้อมูลสุขภาพเช่น การแพ้อาหาร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน)
 • ฐานความยินยอม (ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับสายการบินและโรงแรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน)
 • ฐานความยินยอม (ข้อมูลการติดโรคติดต่อ)
9. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ใช้เป็นฐานข้อมูล หลักฐานในการสอบทานข้อมูลในกรณีต่างๆ เช่น กระบวนการขายและรับชำระเงิน การบริหารจัดการที่ดิน กระบวนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (แล้วแต่สถานการณ์)
 • ใช้ติดต่อสอบถามเพื่อการปฏิบัติตาม Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) และการต่ออายุ CAC
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
10. ฝ่าย IT

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้ให้บริการ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
 • เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เพื่อเป็นเนื้อหาในเว็บไซต์
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
 • ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (แล้วแต่สถานการณ์)
 • ฐานความยินยอม (เพื่อประชาสัมพันธ์)
11. ฝ่ายจัดการทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ใช้ทำสัญญาประกอบการร้านค้าในโรงงาน
 • ใช้ข้อมูลสำหรับการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน (ISO) และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (ข้อมูลสุขภาพโดยละเอียดตามใบรับรองแพทย์ เพื่อตรวจสอบพนักงานของร้าน)
 • ฐานความยินยอม (ข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตามความจำเป็น)
12. ฝ่ายบัญชีการเงิน

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขฐานข้อมูลลูกค้า
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ฐานสัญญา
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการยื่นภาษี
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ การขายสินค้าและบริการ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (ภาษี)
 • เพื่อเป็นเอกสารในการพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกค้า
 • เพื่อเป็นเอกสารในการพิจารณาเครดิตเทอม (Credit Term) และวงเงินสินเชื่อ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
13. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสำนักงานเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อจัดทำรายชื่อนักลงทุนที่เข้าประชุม
 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลของนักลงทุน
 • เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนที่เข้าร่วมประชุม บันทึกคำถามทั่วไป
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เพื่อบันทึกการปิดสมุดทะเบียนและการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
14. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BD)

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อเป็นเอกสารแนบสัญญา (ผู้มีอำนาจลงนามของบุคคลที่สามที่บริษัททำสัญญาด้วย เช่น สัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (NDA) บันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นต้น)
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม (ข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตามความจำเป็น)
 • เพื่อเป็นข้อมูลติดต่อธุรกิจ (การรับนามบัตร)
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
15. เบ็ดเตล็ด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการติดต่อธุรกิจ (การแลกเปลี่ยนนามบัตร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอีเมล ฯลฯ)
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เพื่อเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (ชื่อและลายมือชื่อ)
 • ฐานสัญญา
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท ซึ่งหมายรวมถึง บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ หรือข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงอื่นๆ
  • เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัทในเครือ
  • เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย
  • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ การขาย การเช่า การควบกิจการหรือการรวมกิจการหรือการได้มา การจำหน่ายหรือการจัดหาเงินทุนขององค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจใดๆ หรือทรัพย์สินขององค์กร) ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรืออาจต้องเป็นคู่สัญญา

  ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆดังต่อไปนี้

  • ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ทำงานหรือให้บริการแก่บริษัท เช่น ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และผู้ดูแลความปลอดภัยของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
  • หน่วยงานรัฐต่างๆ เพื่อการยื่นขออนุญาต หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
  • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีและบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้งหรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบอื่นใด ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท เช่นกระบวนการรับรองของ ISO เป็นต้น
  • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน
  • บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทมีอยู่ภายใต้สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน
  • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
  • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหาและป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
  • สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน
  • คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน
  • บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่งหรือบริหารจัดการบัญชีและสินค้าของท่าน หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ
  • บุคคลใดๆ ที่บริษัทได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

  ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะเข้าทำข้อตกลงกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพียงพอที่จะสามารถบังคับใช้สิทธิของท่านได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัทเท่านั้น
  • ผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัททราบ
  • ผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดทำบันทึกของกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

  บริษัทอาจต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บและ/หรือเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัท โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นและเหมาะสม

 1. สิทธิของท่าน

  ท่านมีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  สิทธิในการขอถอนความยินยอม

  ในกรณีที่บริษัทมีการขอและได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ ท่านมีสิทธิในการแจ้งขอถอนความยินยอมในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ

  บริษัทจะหยุดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านขอใช้สิทธิในการถอนความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน และในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรื่องใด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้นก่อน

  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนหน้าที่จะมีการถอนความยินยอม

  สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้จัดเก็บไว้ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

  สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

  ในกรณีที่บริษัทมีการทำให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้โดยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิ

  (ก) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

  (ข) ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ

  (ค) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่บริษัทพิสูจน์ได้ว่าบริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  (ข) กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

  (ค) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

  เมื่อบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทจะทำการแยกข้อมูลของเจ้าของข้อมูลออกจากข้อมูลอื่นๆ ทันที และจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น

  สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้

  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) เมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์

  (ข) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

  (ค) เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธคำขอได้

  (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) เป็นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

  (ข) เป็นการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด

  (ค) เป็นการใช้เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

  ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และท่านขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเป็นท่านได้ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามคำขอนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และให้มีการตอบรับในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอ

  ในกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นเจ้าของข้อมูลได้ บริษัทจะดำเนินการตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลประกาศต่อไป

  สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตามคำขอของท่าน

  (ข) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องถูกลบหรือทำลาย เนื่องจากมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านแจ้งให้ระงับการใช้แทน

  (ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้ว แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ

  (ง) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน โดยในกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลประกาศต่อไป

  สิทธิในการขอให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

  สิทธิในการร้องเรียน

  ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัท ลูกจ้างหรือบุคลากรของบริษัท รวมทั้งตัวแทน บุคคลที่กระทำการในนามของบริษัท ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทหรือคู่สัญญาของบริษัท (เฉพาะที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัท) มีการดำเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนั้นมายังบริษัท และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

  การใช้สิทธิ

  ท่านสามารถใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง

  บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

  บริษัทจะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทอาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความล่าช้าและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และ นำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของบริษัท

 1. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

  ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  ชื่อ: บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  สถานที่ติดต่อ: บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  วิธีการติดต่อ: โทร. (+66) 045-252-777

  รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  วิธีการติดต่อ: โทร. (+66) 045-252-777 หรือ Email: dpo@ubonbioethanol.com

  รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล
  ในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
  ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อ: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  ช่องทางการติดต่อ: โทร: (+66) 02-142-1033 หรือ Email: pdpc@mdes.go.th

 1. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

  บริษัทจะทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้รับเหมา คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่น ฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอและอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น

  ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25/05/2022