กลุ่มบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัว อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีการประกาศใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์และฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  1.1 เพื่อใช้ในการพิจารณาจ้างงาน

  1.2 เพื่อเป็นบันทึกของบริษัทในการติดต่อสื่อสารและการปฏิบัติงานทั่วไป

  1.3 เพื่อจัดให้มีประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ

  1.4 สำหรับจ่ายเงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง และดำเนินการเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี

  1.5 เพื่อยืนยันตัวตนในการบันทึกเวลาเข้า – ออกงาน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน

  1.6 เพื่อกรณีฉุกเฉิน

  1.7 เพื่อยื่นเอกสารรับรองการฝึกอบรมตามกฎหมาย

  1.8 เพื่อยืนยันตัวตนในการปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามคำขอของท่านก่อนที่บริษัทจะเข้าทำสัญญากับท่าน

  1.9 เพื่อมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ

  1.10 เพื่อขออนุญาตขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ขึ้นทะเบียนหัวหน้างาน ผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  1.11 เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ การรายงานภายใน และการวิเคราะห์ข้อมูล

  1.12 เพื่อการการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทั้งภายในและภายนอก)

  1.13 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ของบริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1.14 เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะตามความยินยอมที่ท่านให้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เป็นต้น

 1. แหล่งข้อมูลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

  บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

  2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น

  • ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสมัครงาน หรือเป็นข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้กับบริษัทเอง เป็นต้น
  • ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงที่บริษัทได้รับจากผู้สมัครงาน ข้อมูลของครอบครัวของพนักงานที่บริษัทได้รับจากพนักงาน เป็นต้น

  2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

  • ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ระดับการศึกษา สัญชาติ รูปถ่าย
  • ข้อมูลสำหรับการสมัครงาน: หนังสือรับรองการทำงาน หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร ประวัติย่อ ประวัติการฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารที่ได้รับจากท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตน: หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่ออกโดยราชการเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ
  • ข้อมูลภาพ: ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด
  • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล LINE ID
  • ข้อมูลทางการเงิน: ข้อมูลบัญชีธนาคาร เลขทะเบียนพาณิชย์ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตรและรายละเอียดของบัตรเครดิต
  • ข้อมูลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน

   • ข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน: ชื่อ ความสัมพันธ์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
   • ข้อมูลของครอบครัว: ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ/ตำแหน่ง ที่อยู่/สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพสมรส จำนวนบุตร
   • ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง: ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ/ตำแหน่ง ที่อยู่/สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว:

   • ประวัติอาชญากรรม
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่จำเป็นในการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม (แล้วแต่กรณี) เช่นข้อมูลสุขภาพและความพิการ
   • ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในบัตรประจำตัวประชาชนเช่น กรุ๊ปเลือด ศาสนา
   • ลายนิ้วมือ ข้อมูลจากการสแกนใบหน้า
   • ข้อมูลสุขภาพ ประวัติโรคและการรักษา และ
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่น แล้วแต่กรณี

  บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

  2.3 การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

  ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท บริษัทอาจปฏิเสธการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเข้าทำสัญญา ท่านอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับบริษัทได้ เป็นต้น

  2.4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี นับจากวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง โดยบริษัทจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

  บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ส่วนงานทรัพยากรบุคคล (HR)
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประเมินเพื่อการจ้างงาน
 • ประเมินเพื่อการรับเข้าฝึกงาน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม (ในการเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ)
 • ฐานความยินยอม (ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยประวัติอาชญากรรม)
 • เพื่อเป็นบันทึกของส่วนงาน HR สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 • เพื่อยืนยันตัวตนในการบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เพื่อยืนยันตัวตนในการบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานความยินยอม (ในการเก็บ ใช้ ลายนิ้วมือ / แสกนใบหน้า)
 • สำหรับทำประกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
 • สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี
 • เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการรับความคุ้มครองตามสิทธิ
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานความยินยอม (ในการตรวจสุขภาพประจำปี)
 • ฐานความยินยอม (ในการทำประกันถ้าจำเป็น)
 • สำหรับการทำเงินเดือน
 • สำหรับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน
 • สำหรับการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เพื่อลดหย่อนภาษี
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ใช้ยืนยันตัวตนลูกจ้างในการยื่นเอกสารเพื่อรับรองการฝึกอบรมตามกฎหมาย
 • ฐานจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อแสดงข้อมูลกรุ๊ปเลือดสำหรับกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกเวลางาน
 • ฐานความยินยอม (ในการแสดงข้อมูลกรุ๊ปเลือดในบัตรพนักงาน)
2. ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและขนส่ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า
 • เพื่อตอบคำถามของคู่ค้า เช่น ในการประมูล เป็นต้น
 • เพื่อเป็นบันทึกการส่งมอบสิ่งของ สำหรับพนักงานที่เป็นผู้รับและผู้จัดส่ง
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
3. ฝ่ายบริหารที่ดิน
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการที่ดิน
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญา)
4. ฝ่ายความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อขออนุญาตขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ขึ้นทะเบียนหัวหน้างาน ผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • เพื่อแจ้งและต่ออายุทะเบียนให้แก่บุคลากรต่างๆ เช่น บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน เป็นต้น
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญา)
 • เพื่อบันทึกการซ้อมหนีไฟ
 • ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554)
 • ใช้สำเนาใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
 • เพื่อรับการฝึกอบรมจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย(ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564)
 • เพื่อมอบอำนาจในการสมัคร และทำสัญญาการตรวจรับรองระบบ เช่น ISO9001, GHP, HACCP, HRC เป็นต้น
 • ฐานประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอการรับรองระบบมาตรฐาน (ISO))
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหากจำเป็น)
5. ฝ่ายสื่อสารองค์กร
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัท (โดยเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะไว้ในรายงานประจำปี จดหมายข่าว ฯลฯ)
 • ฐานความยินยอม (การใช้ข้อมูลของท่านในการประชาสัมพันธ์ของบริษัท)
 • ฐานสัญญา
6. ฝ่ายตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและหลักฐานสำหรับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 • เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและหลักฐานสำหรับการตรวจสอบระบบมาตรฐานต่างๆ จากบุคลภายนอก
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
7. ฝ่าย IT
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบภายในต่างๆ ขององค์กร เช่น การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ Active Directory (AD) Mail ระบบ AX ระบบ W8 ระบบ SCM และการลงทะเบียนรหัสคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานสัญญา
8. ฝ่ายจัดการทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อทำสัญญาจ้างแม่บ้านและคนสวน สัญญาเช่ารถน้ำ สัญญาจ้างตัดแต่งกิ่งปาล์ม สัญญาจ้างจัดการ เก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป
 • เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 • ฐานสัญญา
 • ฐานความยินยอม (การเก็บข้อมูลอ่อนไหวในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหากจำเป็น)
9. ฝ่ายการเงิน
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรับจ้างทำเงินเดือนและเจ้าหน้าที่การเงิน

 • สำหรับทำจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
 • สำหรับทำบัญชีและภาษี
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อ
 • ฐานสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
10. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อเป็นเอกสารประกอบ สำหรับการอบรมธรรมาภิบาล/ต่อต้านคอร์รัปชั่น (TSHI) สำหรับยื่น กลต.
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
11. เบ็ดเตล็ด
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อใช้ทำนามบัตร
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เพื่อเป็น signature ในอีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 • เพื่อเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (ชื่อและลายมือชื่อ)
 • ฐานสัญญา
 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท ซึ่งหมายรวมถึง บริษัทในเครือ (บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัด แล้วแต่กรณี) และบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ หรือข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงอื่นๆ
  • เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัท ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัทในเครือ
  • เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย
  • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ การขาย การเช่า การควบกิจการหรือการรวมกิจการหรือการได้มา การจำหน่ายหรือการจัดหาเงินทุนขององค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจใดๆ หรือทรัพย์สินขององค์กร) ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรืออาจต้องเป็นคู่สัญญา

  ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆดังต่อไปนี้

  • ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ทำงานหรือให้บริการแก่บริษัท เช่น ผู้ขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
  • หน่วยงานรัฐต่างๆ เช่นหน่วยงานสาธารณสุข อบต. เพื่อการยื่นขออนุญาต หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
  • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีและบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้งหรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบอื่นใด ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท เช่นกระบวนการรับรองของ ISO หรือเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
  • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน
  • บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทมีอยู่ภายใต้สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน
  • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
  • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหาและป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
  • สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน
  • คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน
  • บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่งหรือบริหารจัดการบัญชีและสินค้าของท่าน หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น) และ/หรือ
  • บุคคลใดๆ ที่บริษัทได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

  ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะเข้าทำข้อตกลงกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพียงพอที่จะสามารถบังคับใช้สิทธิของท่านได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัทเท่านั้น
  • ผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัททราบ
  • ผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดทำบันทึกของกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

  บริษัทอาจต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บและ/หรือเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัท โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นและเหมาะสม

 1. สิทธิของท่าน

  ท่านมีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  สิทธิในการขอถอนความยินยอม

  ในกรณีที่บริษัทมีการขอและได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ ท่านมีสิทธิในการแจ้งขอถอนความยินยอมในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ

  บริษัทจะหยุดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านขอใช้สิทธิในการถอนความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน และในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อท่านในเรื่องใด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้นก่อน

  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนหน้าที่จะมีการถอนความยินยอม

  สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้จัดเก็บไว้ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

  สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

  ในกรณีที่บริษัทมีการทำให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้โดยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิ

  (ก) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

  (ข) ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ

  (ค) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่บริษัทพิสูจน์ได้ว่าบริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

  (ข) กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

  (ค) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

  เมื่อบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวจากท่าน บริษัทจะทำการแยกข้อมูลของเจ้าของข้อมูลออกจากข้อมูลอื่นๆ ทันที และจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น

  สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้

  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) เมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามวัตถุประสงค์

  (ข) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

  (ค) เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะใช้ปฏิเสธคำขอได้

  (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) เป็นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

  (ข) เป็นการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนด

  (ค) เป็นการใช้เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

  ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และท่านขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเป็นท่านได้ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามคำขอนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และให้มีการตอบรับในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอ

  ในกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นเจ้าของข้อมูลได้ บริษัทจะดำเนินการตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลประกาศต่อไป

  สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตามคำขอของท่าน

  (ข) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องถูกลบหรือทำลาย เนื่องจากมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านแจ้งให้ระงับการใช้แทน

  (ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นแล้ว แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ

  (ง) เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน โดยในกรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลประกาศต่อไป

  สิทธิในการขอให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

  สิทธิในการร้องเรียน

  ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัท ลูกจ้างหรือบุคลากรของบริษัท รวมทั้งตัวแทน บุคคลที่กระทำการในนามของบริษัท ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทหรือคู่สัญญาของบริษัท (เฉพาะที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัท) มีการดำเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนั้นมายังบริษัท และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

  การใช้สิทธิ

  ท่านสามารถใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง

  บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

  บริษัทจะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทอาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความล่าช้าและจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และ นำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของบริษัท

 1. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย

  ท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  ชื่อ: บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  สถานที่ติดต่อ: บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 333 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
  วิธีการติดต่อ: โทร. (+66) 045-252-777

  รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  วิธีการติดต่อ: โทร. (+66) 045-252-777 หรือ Email: dpo@ubonbioethanol.com

  รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล
  ในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

  ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อ: สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  ช่องทางการติดต่อ: โทร: (+66) 02-142-1033 หรือ Email: pdpc@mdes.go.th

 1. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

  บริษัทจะทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้รับเหมา คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่น ฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอและอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น

  พนักงานมีหน้าที่ต้องได้รับความยินยอม/แจ้งให้บุคคลที่สามทราบ

  ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25/05/2022