ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เผชิญกับสภาวการณ์ทางธุรกิจ ที่มีความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในส่วนของธุรกิจเอทานอล และแป้งมันสําปะหลัง โดยปริมาณจําหน่ายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงลดลงตามการลดลงของความต้องการใช้นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ อันเนื่องมาจากมาตรการจํากัด การเดินทางของภาครัฐ และการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในประเทศ ในขณะที่ปริมาณการจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังลดลง จากการที่บริษัทไม่สามารถส่งออกแป้งมันสําปะหลังได้ตามแผน เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า

อย่างไรก็ดี ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ในปี 2563 ที่ผ่านมามีผลกําไรสุทธิทั้งสิ้น 99.3 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจาก ปี 2562 อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากภาครัฐอนุญาตเป็นการชั่วคราว ให้ผู้ผลิตเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงสามารถจําหน่ายเอทานอลเกรด อุตสาหกรรมเพื่อนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณการจําหน่ายเอทานอลของบริษัทฯ ในภาพรวมปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะที่ ราคาขายเอทานอลในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น ทั้งจากราคาขายเอทานอล เกรดเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามราคากากนํ้าตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตเอทานอลในประเทศ และราคาขายเอทานอลเกรด อุตสาหกรรมซึ่งมีราคาขายสูงกว่าเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังออร์แกนิคซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากําไรสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดําเนินงานที่ดี และความสําเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการ