EN TH

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ดำเนินการโดย บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด หรือ (UBA)

ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์

กาแฟ
วัสดุปรับปรุงดิน Biohub
โซล่าร์ลอยน้ำ
อาหารผสมเสร็จ (TMR) และหญ้าเนเปียร์

กาแฟ (Coffee)

ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟ โดยบริษัทได้เข้าไปบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นนํ้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมคุณภาพกาแฟได้ตามมาตรฐานระดับสากล