EN TH
UBE ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ CG 5 ดาว

UBE ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ CG 5 ดาว

UBE ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
UBE ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
UBE และ UBS รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566
UBE และ UBS รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2566
UBE ได้รับการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นปีที่ 2
UBE ได้รับการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นปีที่ 2
UBS ผ่านการประเมิน SMETA
UBS ผ่านการประเมิน SMETA
UBE ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ CG 5 ดาว
UBE ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ CG 5 ดาว
UBE ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings (เดิม THSI) ระดับ A
UBE ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings (เดิม THSI) ระดับ A
UBS รับรางวัลเครือข่ายสถานประกอบการดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการดูแลใจพนักงาน ประจำปี 2566
UBS รับรางวัลเครือข่ายสถานประกอบการดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการดูแลใจพนักงาน ประจำปี 2566
UBS คว้ารางวัล The Best Energy Man จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
UBS คว้ารางวัล The Best Energy Man จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม