EN TH

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร โดยเฉพาะการจัดการด้านพลังงานเพื่อบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัด เป็นธุรกิจผลิตพลังงานสะอาดในรูปแบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ กำลังการผลิต 2.83 เมกะวัตต์ ช่วยลดต้นทุนไฟฟ้าได้กว่า 9 ล้านบาทต่อปี ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดการพึ่งพิงพลังงานจากภายนอก ความยั่งยืนของธุรกิจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ บริษัทฯ นำนวัตกรรมมาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือ 3 ปีต่อเนื่องกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. ด้วยการนำเทคโนโลยียีสต์ทนร้อนมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ CG 4 ดาว ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ารับการประเมิน นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในด้านการดูแลพนักงาน สังคม และชุมชน จนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ระดับดีเด่น “Bubble and Seal” จาก กระทรวงสาธารณสุข รางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2564 ระดับ Platinum จากการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี รางวัล CSR-DIW AWARD 2022 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม EMS-DIW ขั้นที่ 1 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรางวัลสถานประกอบการต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

นอกจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม บริษัทฯ มีความตั้งใจที่ส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งไม่ใช่เพียงการมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญตั้งแต่ภายในคือการดูแลพนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ และการใส่ใจชุมชนรอบข้าง และที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ ที่ยังคงทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอุบลโมเดล ยกระดับเป็นอีสานตอนล่าง 2 โมเดล โครงการ UBE CARE ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้ารักษาการเติบโตของธุรกิจให้ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยวางแผนโครงสร้างธุรกิจให้ก้าวไปอีกขั้น ตามแนวคิด “UBEYOND” (ยู-บียอนด์) ซึ่งเป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตให้กว้างไกลกว่าธุรกิจในปัจจุบัน ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) Beyond the challenges ก้าวเหนือความท้าทายด้วยแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยวางเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และธุรกิจใหม่ ภายใน 3 ปี การรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจเอทานอล ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และธุรกิจพลังงานทดแทน การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะมาต่อยอดการเติบโตของธุรกิจเดิม หรือการสร้างการเติบโตใหม่ในอนาคต รวมถึงการวางกลยุทธ์ด้านการเงินเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2) Beyond through innovation ก้าวเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมที่เปิดกว้าง ผ่านการวิจัยและพัฒนา ทั้งจากหน่วยงานวิจัยภายในและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัท และ 3) Beyond sustainability ก้าวสู่ความเป็นองค์กร ที่มีความยั่งยืนครบทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ตั้งแต่ภายใน คือ พนักงาน ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กร ต่อเนื่องมายังการดูแลเกษตรกรต้นน้ำ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการผลพลอยได้ ตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำแบรนด์ออร์แกนิก และวัสดุทางชีวภาพอย่างครบวงจร ด้วยวิทยาการผลิตด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ความชำนาญในการเป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พนักงาน และเกษตรกร เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เอทานอลมูลค่าสูง และบริษัท Food Tech Company ที่มั่นคง และช่วยสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยที่ตอบโจทย์ว่า UBE เป็นธุรกิจที่สามารถเป็นต้นแบบ BCG MODEL ของประเทศได้อย่างยั่งยืน

น.ส. สุรียส โควสุรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน