EN TH

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยบูรณาการประด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีผลต่อห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อรักษาคุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งมอบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยไม่ละเลยความคาดหวังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการตอบสนองให้บริษัทได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ การทบทวนแผนธุรกิจในปีนี้มีความเข้มข้นในการนำประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนมาจัดอันดับความสำคัญใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นเรื่องการนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนาเป็นอันดับแรกของสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นยุคเปลี่ยนผ่านของพลังงาน การก้าวข้ามผ่านของธุรกิจ UBE จึงให้ความสำคัญกับประเด็นการรับมือสภาพภูมิอากาศ และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมด้วยงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งกระบวนการจัดการความยั่งยืนได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกระดับการบริหารตั้งแต่ระดับสูง ระดับกลางไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมส่วนงานทุกมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ESG มาปรับใช้ในวิธีการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่สำคัญในการร่วมกันสร้างธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ESG ทุกรูปแบบ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้การสืบทอดความยั่งยืนส่งต่อทุกเจเนอเรชัน ไม่เป็นเพียงการกำหนดระดับนโยบายเท่านั้น แต่มีการถ่ายทอดแนวคิดการจัดการความยั่งยืนที่ UBE ได้ร่วมกันออกแบบเป็น UBE CARE เพื่อให้ครอบครัวชาว UBEYOND ร่วมกันก้าวข้ามผ่านความท้าทายในการทำธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน สามารถยึดโยงแผนการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนให้อยู่รอด ช่วยกันบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนแท้จริง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา มีหลักการและเหตุผล สามารถทำให้องค์กรพัฒนาการจัดการความยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น มีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับธุรกิจ สามารถมีเครื่องมือใหม่ๆ ในการทำงานด้านความยั่งยืน และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเครื่องมือในการวัดผล ได้ไปตามหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานความยั่งยืนของประเทศ และยกระดับไปเป็นมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือประธานที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความยั่งยืนภายในองค์กร