EN TH

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัท ในแต่ละปีตามความจำเป็นความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รอบผลประกอบการ เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่าย
เงินปันผล
(ร้อยละ)
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท
1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 61.062 0.0156 60% 19 มีนาคม 2567 15 พฤษภาคม 2567 เงินสด
1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 156.57 0.04 59% 17 มีนาคม 2566 15 พฤษภาคม 2566 เงินสด
1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 93.94 0.02 44% 31 มีนาคม 2565 20 พฤษภาคม 2565 เงินสด