EN TH
สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขาย

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินประจำงวด 2562 2563 2564 9M'65
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 4,690 4,435 6,997 5,141
รายได้รวม 4,722 4,478 7,008 5,184
กำไรขั้นต้น 498 651 1,041 652
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี 118 239 453 220
กำไรสำหรับปี -43 99 321 179
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 7,004 6,902 7,229 7,136
หนี้สินรวม 4,037 3,847 1,480 1,301
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,966 3,055 5,749 5,835
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 10.6% 14.7% 14.9% 12.7%
อัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี (ร้อยละ) 2.5% 5.4% 6.5% 4.3%
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า) 0.63 0.65 3.64 3.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.36 1.26 0.26 0.22
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) -1.4% 3.3% 5.6% 3.1%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ) -0.6% 1.4% 4.4% 2.5%