รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

อันดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด 548,000,000 14.00
2. บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด 485,143,000 12.39
3. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) 485,143,000 12.39
4. บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด 460,520,000 11.77
5. น.ส. อรวรรณ พัฒนพล 120,300,000 3.07
6. นาย เชิดชู ปานบุญห้อม 114,560,400 2.93
7. นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 65,000,000 1.66
8. นาง สุรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ 45,250,000 1.16
9. UBS AG LONDON BRANCH 35,439,600 0.91
10. นาย สาริน ศุภนิมิตรกุลกิจ 32,619,000 0.83