EN TH
01

ธุรกิจเอทานอล

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศ มีโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งมีกำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่ากำลังการผลิต 146 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งถือเป็นกำลังการผลิตต่อ 1 สายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่ ในจังหวัดอุบลราชธานี โรงงานเอทานอลของบริษัทสามารถผลิตได้ทั้งเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง (Fuel Grade Alcohol) และเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade Alcohol) ซึ่งใช้สำหรับสเปรย์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือ ภายใต้แบรนด์ "UBON BIO" และ "KLAR"

02

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังทั้งเกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อุบลซันฟลาวเวอร์” และ “ทาสุโกะ” (Tasuko) ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลัง 700 ตันแป้งต่อวัน หรือเทียบเท่ากำลังการผลิต 255,500 ตันแป้งต่อปี โดยโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัทตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานผลิตเอทานอลในจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก ให้กับกลุ่มลูกค้าที่โดยส่วนใหญ่ใช้แป้งมันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทัดเทียมกับผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรม

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังที่มีศักยภาพและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) จนถึงฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไปและออร์แกนิก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิก เป็นแป้งมันสำปะหลังเกรดพรีเมียมที่ผลิตจากหัวมันสำปะหลังอินทรีย์ (Organic Cassava) ที่ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในโลกที่สามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกสากล บริษัทจึงสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งถือเป็นตลาดสินค้าออร์แกนิกขนาดใหญ่ของโลกและมีแนวโน้มการเติบโตสูง ส่งผลให้ในปัจจุบัน บริษัทถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกรายใหญ่ของโลก มีปริมาณการส่งออกมากกว่า 20,000 ตันต่อปี

03

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเพาะปลูกมันสำปะหลังออร์แกนิกจนประสบความสำเร็จและได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทอื่น เพื่อรองรับความต้องการสินค้าออร์แกนิกที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2563 บริษัทจึงเริ่มขยายธุรกิจไปยังการผลิตกาแฟ (Coffee) และข้าว (Rice) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถสร้างส่วนต่างกำไรที่ดีให้กับบริษัท โดยอาศัยความได้เปรียบจากการที่โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับประเทศลาว ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟชั้นดี โดยบริษัทได้เข้าสำรวจพื้นที่และชักชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกพืชอินทรีย์กับบริษัท ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเริ่มการเพาะปลูก โดยบริษัท ได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา