บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) : UBE

ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ บริษัทถือเป็นผู้ผลิต และแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากการใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตมากถึง 1,200,000 ตันต่อปี โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง

นอกจากการผลิตและจำหน่ายเอทานอล แป้งมันสำปะหลัง และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทได้ขยายสู่การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) หรือมีศักยภาพในการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2563 บริษัทได้ริเริ่มธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยมีแผนที่จะปลูกกาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เพื่อจำหน่าย อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น อาหารผสมเสร็จที่ผลิตจากหญ้าเนเปียร์ สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นต้น

ธุรกิจเอทานอล

ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ด้วยกำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน สามารถผลิตเอทานอลได้ทั้งเกรดเชื้อเพลิง 99.8% โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตที่หลากหลาย ทั้งมันสด มันเส้น น้ำตาลทรายดิบ และกากน้ำตาล รวมทั้งเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม 95% สำหรับสเปรย์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือ ภายใต้แบรนด์ "UBON BIO" และ "KLAR"

01

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป มากกว่า 20,000 ตันต่อปี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นผู้ผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิค Gluten-free รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “Tasuko” และ “Savvy” สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีได้ในทุกมิติ เช่น Bread, Bakery Premixes, Assorted Pastas, Ramen Noodles, Snacks, Baby puffs

02

ธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ได้แก่ กาแฟและข้าว มาตรฐานออร์แกนิคสากล โดยบริหารจัดการครบวงจร ตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงมือลูกค้า ใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับรองและผลิตปัจจัยการเกษตรครบวงจร เช่น ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของตัวเองกว่า 7,395 ไร่ และมีเครือข่ายเกษตรกร (contract farming 100%) ร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “อุบลโมเดล” และมี R&D เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์มูลค่าสูงอื่นๆ

03