EN TH
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายวุฒิพงศ์ นิลผาย
นายวุฒิพงศ์ นิลผาย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล

นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์
นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

นายเผด็จศักดิ์ จำปา
นายเผด็จศักดิ์ จำปา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต
นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

นายสุพัฒน์ จีนสุกแสง
นายสุพัฒน์ จีนสุกแสง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารองค์กร

นายทศพร อมรทวีชัย
นายทศพร อมรทวีชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และพาณิชย์