EN TH
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์
  • กรรมการ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวุฒิพงศ์ นิลผาย
นายวุฒิพงศ์ นิลผาย
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล
นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์
นายสุขสันต์ ว่องชูวงศ์
  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
นายเชิดสกุล อ้นมงคล
นายเชิดสกุล อ้นมงคล
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายเผด็จศักดิ์ จำปา
นายเผด็จศักดิ์ จำปา
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา
นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต
นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์
นายสุพัฒน์ จีนสุกแสง
นายสุพัฒน์ จีนสุกแสง
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารองค์กร