PROFIT

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สนับสนุนบุคลากรและเกษตรกร ให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับ UBE

People

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การสร้างสรรค์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดี

PLANET

การรักษาสิ่งแวดล้อม

การจัดการมูลค่าทางเศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อมที่ส่งสริมกัน

กลุ่มธุรกิจของเรา

ผลิตภัณฑ์เอทานอล

ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ผลิตภัณฑ์เอทานอล

ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

เกรดเชื้อเพลิง

99.8%

กำลังการผลิต

400,000 ลิตร / วัน

วัตถุดิบ

  • มันสด
  • มันเส้น
  • กากน้ำตาล
  • น้ำตาลทรายดิบ

ผลิตภัณฑ์เอทานอล

ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

เกรดอุตสาหกรรม

95%

กำลังการผลิต

400,000 ลิตร / วัน

วัตถุดิบ

  • มันสด
  • มันเส้น
  • กากน้ำตาล
  • น้ำตาลทรายดิบ

ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิค Gluten-free รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กำลังการผลิตแป้ง

700 ตัน / วัน

ใช้มันสด

2,800 ตัน / วัน

กำลังการผลิตฟลาว

100 ตัน / วัน

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิครายใหญ่ของโลก และเป็นผู้ผลิตแป้งฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิค Gluten-free รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เกรดเชื้อเพลิง

99.8%

กำลังการผลิต

400,000 ลิตร / วัน

มันเส้น

1,200

Banner

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจของเรา

มุมนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด