EN TH
นายพลากร สุวรรณรัฐ
นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายศิวะ แสงมณี
นายศิวะ แสงมณี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอิสสระ โชติบุรการ
นายอิสสระ โชติบุรการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
นายคณิต วัลยะเพ็ชร์

กรรมการอิสระ

นายสมเกียรติ หัตถโกศล
นายสมเกียรติ หัตถโกศล

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์
นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์

กรรมการ

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการ

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่