EN TH
นายพลากร สุวรรณรัฐ
นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
นายคณิต วัลยะเพ็ชร์

กรรมการอิสระ

นายศิวะ แสงมณี
นายศิวะ แสงมณี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอิสสระ โชติบุรการ
นายอิสสระ โชติบุรการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน