ปรับปรุงเมื่อ: 03 ธ.ค. 2564 / 16:38

ชื่อย่อหุ้น
SET: UBE
ราคาล่าสุด
2.10 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.02(-0.94%)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 รวม 5,033.4 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
2,541.7
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง
2,357.5
ล้านบาท
รายได้อื่น
134.2
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
ดูทั้งหมด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายชุณห์ โภไคศวรรย์  

06-1026-5522

ir@ubonbioethanol.com

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมลแจ้งข่าว