EN TH

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน เป็นการผนวกเรื่องความยั่งยืนเข้ากับธุรกิจที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ปัจจุบันจากสถานการณ์โลกรวน ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สังคมผู้สูงอายุ ค่านิยมในการดำรงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

การปรับตัวให้สามารถขับเคลื่อนก้าวข้ามผ่านได้อย่างยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ธุรกิจต้องมีการวางแผนธุรกิจ ควบคู่ไปกับการบริหารความยั่งยืน ในบทบาทหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ดำเนินในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงาน และอาหารที่ได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร มีกระบวนการการส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคทั้งภายใน และต่างประเทศ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงสร้างสรรค์กระบวนการทำงานบนพื้นฐานนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ ไปถึงปลายน้ำ และพัฒนาคุณค่าร่วมกันให้มีศักยภาพเหนือขีดความสามารถภายใต้แนวคิด UBEYOND คือ การดำเนินธุรกิจของตนที่มากกว่าการมุ่งเน้นกำไรให้สมดุลด้วยการยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่การทำงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

UBE เชื่อว่าการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation) จะสนับสนุนให้ทุกส่วนบรรลุเป้าหมายที่ดีไปพร้อมกัน

การจัดการมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมกัน
การสร้างสรรค์ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดี
สนับสนุนบุคลากร และเกษตรกรให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับ UBE

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ“) ตระหนักเสมอว่า การดำเนินธุรกิจมีผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ จึงจัดทำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันเชิงรุก และเชิงรับ ไม่เพียงแต่นำเสนอแค่เพียงผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ผลทางเศรษฐกิจเท่านั้น เรามีความมุ่งมั่นการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดการสร้างความสมดุลระหว่าง 3 ปัจจัย ได้แก่ การทำให้ธุรกิจเติบโตมีกำไร (Profit) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Planet) และ การเกื้อกูลผู้คนรอบข้าง และพนักงานในองค์กร (People) ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันกับสังคม (Creating Shared Value: CSV) ที่จะสนับสนุนให้ทุกส่วนบรรลุเป้าหมายที่ดีไปพร้อมกัน ปัจจัยความสมดุลข้างต้น UBE ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อส่งมอบคุณค่าไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกบริษัทฯ ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และบริษัทฯ มีความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ และนำไปปฏิบัติได้ทั่วถึง โดยพนักงานและผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นอย่างดี

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ ต่อยอดแนวความคิดจากหลักความสมดุล 3P ใส่ใจเพิ่มเติมเป็น 5 Cares “เราดูแล..เราใส่ใจ” UBE CARE คือความใส่ใจในการดำเนินกิจการให้ครบมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม สมดุลและใส่ใจจึงเป็นแนวทางหลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ด้วยความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

การสนับสนุนเป้าหมาย ความยั่งยืนของสหประชาชาติ

UBE และบริษัทในเครือ บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable development goal : SDGs) เข้าสู่กลยุทธ์ความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อ ให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานสากล การผสานกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับพื้นฐานการดำเนินกิจการที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดกลยุทธ์ความยั่งยืนของ UBE คือ การพัฒนาเกษตรกร เพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืนควบคู่กับการมีรายได้ที่มั่นคงของเกษตรกร (Sustainability Sourcing Material) การพัฒนาชุมชน (Community Wellness) เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนรอบโรงงานด้วยการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยข้อมูล และสำรวจความคิดเห็น พร้อมนำมาพัฒนาเป็น มาตรการร่วมกัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อให้ข้อเสนอแนะครอบคลุมทุกมิติ

การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเป้า ZERO WASTE และการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้พลังงาน

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถระบุประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจในการเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ UBE ได้บูรณาการเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการพิจารณาการคัดลอกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยพิจารณาจากผลกระทบของธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด วิเคราะห์การดำเนินงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ นำไปสู่การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเชื่อมโยงประเด็นที่มีสาระสำคัญความยั่งยืน (Materiality Issue) กับเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยให้ความสำคัญตาม แนวคิด 3P ได้แก่ Profit People และ Planet เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของความยั่งยืนให้มีประสิทธิผลที่สุด นอกจากการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัทแล้ว UBE มีความเชื่อว่าการสร้างเครือข่ายความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคสังคมในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมกันจะสร้างผลกระทบเชิงบวกของความยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น