EN TH
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับรวม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เอกสารประกอบการประชุม
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566)
2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
3. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
7. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
8. หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (แบบ ค)