EN TH

UBE รับใบประกาศ ISO 17025 รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

นายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล พร้อมทีมห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เข้ารับใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบจาก นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาดี อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ UBE กับลูกค้าทุกราย งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ