EN TH
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
อ่านเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
อ่านเพิ่มเติม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และประกาศจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม