EN TH
แจ้งกรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-Meeting) บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เกี่ยวกับการเสนอการจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เกี่ยวกับการเสนอการจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม