EN TH
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-Meeting) บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เกี่ยวกับการเสนอการจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เกี่ยวกับการเสนอการจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
อ่านเพิ่มเติม
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
อ่านเพิ่มเติม